1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door leverancier.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere overeenkomsten.

1.4 Indien op grond van eventuele nietigheid, de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en heeft in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling te gelden die de bedoeling van partijen het meest benadert.

1.5 Daar waar in deze Voorwaarden producten worden genoemd, worden zowel producten als diensten bedoeld.

2 Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

2.1 Indien de klant een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

2.2 Al dan niet in catalogi of de website getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

2.3 Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van de leverancier beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de overeenkomst.

2.4 De klant garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan de leverancier opgegeven informatie juist en volledig is.

2.5 De leverancier heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen voor overeenkomsten zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Alle prijzen en tarieven van leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

3.3 Montage- en / of installatiewerkzaamheden en voorzieningen, evenals eventuele bezorgkosten zijn voor rekening van de klant en deze worden separaat doorberekend tegen de gebruikelijke tarieven.

3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de klant het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

4 Levering

4.1 Levering vindt plaats af magazijn/leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.2 Alle door de leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven. De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de klant de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

4.3 De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5 Gebreken, klachttermijnen en garantie

5.1 De klant dient direct na levering van producten na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste zaken zijn geleverd; of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene en of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

5.2 De klant dient gebreken binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de leverancier.

5.3 De klant dient klachten over facturen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.

5.4 Indien de klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

5.5 Alle vorderingen en verweren vervallen, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van één jaar na aflevering.

5.6 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van leverancier; de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; leverancier niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

5.7 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft leverancier de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6 Betaling en facturering

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen van de leverancier binnen 14 dagen na leveringsdatum te worden voldaan.

6.2 In het geval de klant niet tijdig betaalt, verkeert deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan de leverancier overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de klant.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Leverancier is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant. Leverancier is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website of enige andere (reclame)uiting van leverancier, het (onjuiste) gebruik van de website of andere uitingen van leverancier (zoals bestelformulieren) door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant.

7.2 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van leverancier, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen acht (8) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan leverancier te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van leverancier, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

7.3 Mocht er – ondanks het bepaalde in lid 1 van dit artikel – op enig moment toch aansprakelijkheid van leverancier ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat leverancier voor de betreffende zaak in rekening heeft gebracht.

7.4 De klant vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde zaken.

8 Overmacht

8.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

8.2 Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

9 Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

9.1 Leverancier verwerkt persoonsgegevens van (natuurlijke personen werkzaam bij) de klant in het kader van de volgende doeleinden:

a. de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;

b. het in contact kunnen treden met de klant;

c. het door de leverancier verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de producten van de leverancier en aan haar gelieerde ondernemingen.

9.2 Leverancier zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing.

Geschillen tussen de leverancier en de klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.

11 Levering, transport en risico

11.1 Het product is voor risico van de klant van aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de klant.

11.2 De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant.

11.3 De klant is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd. Voor zover verzending en transport van de producten tussen leverancier en klant is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de klant, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de klant.

12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door leverancier geleverde producten blijven eigendom van leverancier of diens toeleveranciers tot het verschuldigde bedrag aan leverancier is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde renten en/of incassokosten.

12.2 De klant zal de door leverancier geleverde zaken niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de klant (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt klant die zaak slechts voor leverancier totdat de klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de klant alle rechten als eigenaar van de gevormde zaken.

12.3 Indien de klant in verzuim is met de betaling, is leverancier gerechtigd alle zaken die reeds aan de klant zijn geleverd, terug te nemen. De klant machtigt leverancier onherroepelijk al die zaken voor rekening van de klant te doen retourneren en geeft leverancier en de door haar aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden.

12.4 Het is de klant niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

13 Betaling en zekerheid

13.1 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

13.2 Wanneer de klant in verzuim verkeert is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand.

13.3 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de klant worden alle betalingsverplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

13.4 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de klant op de leverancier.

13.5 De klant is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de klant daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

13.6 Indien de klant aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

14 Ontbinding overeenkomst

14.1 Indien de klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de leverancier voldoet en zij door de leverancier schriftelijk in gebreke is gesteld, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de overeenkomst te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar

14.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de leverancier komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 8 worden genoemd, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.